Polisens organisation

Polisen är en stor organisation med totalt 28 000 anställda. Av dessa är cirka 20 000 poliser och cirka 8 000 civilanställda. Polisen i Sverige är indelad i en central nivå och en lokal nivå.

Ny organisation 2015

Den i januari bildar polisen bildar en sammanhållen myndighet som ersätter de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.
Nya Polismyndigheten 2015

Sverige har ett nationellt polisväsende som lyder under justitiedepartementet. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter, och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Organisation

Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och har tillsyn över Polisen. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen.

21 polismyndigheter

Varje län utgör ett polisdistrikt. Inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i området. Chef för polismyndigheten är en länspolismästare.

SKL

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är ett opartiskt expertorgan som utför laboratorieundersökningar av spår från brottsplatser åt rättsväsendets myndigheter.

Samarbete med andra

Merparten av de brott som begås sker lokalt och polismyndigheterna arbetar ofta tillsammans med kommunen, företag och de som bor och verkar i området. På det nationella planet samarbetar Rikspolisstyrelsen med flera myndigheter och organisationer.

 


RegeringenRikspolisstyrelsenSKLSäpoRKP21 polismyndigheter

112 vid larm
114 14 övriga ärenden