Satsning mot livsstilskriminellas brottslighet

I juni 2011 gav regeringen Rikspolisstyrelsen i uppdrag att motverka livsstilskriminellas brottslighet. De utgör cirka tio procent av de kriminella men står för hälften av alla anmälda brott. Bland brotten märks stölder samt inbrott i bostäder och bilar.

Begår brott för att finansiera missbruk

Livsstilskriminella är ett sammanfattande namn på personer som är välkända av Polisen och som frekvent begår brott som vanligen leder till kortare fängelsestraff. En majoritet av personerna är män mellan 20 och 50 år. De begår huvudsakligen brott för att finansiera sitt alkohol- eller narkotikamissbruk.

Målet är att förhindra brott och missbruk

Syftet med satsningen är att öka Polisens förmåga att identifiera livsstilskriminella och vidta framgångsrika åtgärder mot deras brottslighet. Det handlar både om att förhindra brott och snabbt utreda brott, men framför allt att tillsammans med sociala myndigheter och Kriminalvården erbjuda en livsstil utan missbruk.

Ett samlat helhetsgrepp

Polisen och andra myndigheter arbetar sedan länge med att förhindra livsstilskriminellas brottslighet. Det som är nytt är att Polisen nu tar ett samlat helhetsgrepp och genomför en nationell satsning tillsammans med en metodutveckling i form av en vägledning.

Den nationella satsning mot livsstilskriminellas brottslighet pågår under 2012 och 2013. Inom alla polismyndigheter genomförs operativa insatser för att identifiera livsstilskriminella och förhindra deras brottslighet. Arbetsmetoder och goda exempel från insatserna har tillsammans med internationella erfarenheter och forskning sammanställts i en vägledning. 

Läs Vägledningen för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet

Samverkan mellan myndigheter avgörande

En väl fungerande samverkan mellan olika myndigheter, i synnerhet på lokal nivå, är avgörande. Ett bra samarbete mellan Polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket effektiviserar rättskedjan och minskar tiden från gripande till dom.

Målet är inte bara att gripa och lagföra den som begår brott utan också att erbjuda en annan livsstil utan missbruk. Genom en bra samverkan mellan t.ex. Kriminalvården, socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är målet att få livsstilskriminella att sluta med sitt missbruk och komma bort från kriminaliteten. Utan denna hjälp är sannolikheten för återfall i brott mycket stor.

I regeringsuppdraget ingår att:

  • Utarbeta en vägledning för hur polismyndigheterna ska identifiera och arbeta mot livsstilskriminella
  • Initiera en nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet
  • Utvärdera satsningens arbetsmetoder och effekter
  • Redovisa resultatet av satsningen

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 mars 2012 och den 1 mars 2013 samt slutredovisas tillsammans med utvärderingen den 1 mars 2014.