Uppdrag i regleringsbrevet

Regeringen utfärdar varje år ett regleringsbrev som innehåller de övergripande målen och prioriteringarna för Polisens verksamhet.

Regleringsbrevet anger också hur stort budgetanslaget är för året, vilka särskilda uppdrag Polisen har samt krav på återrapportering. Återrapporteringen sker i stor utsträckning genom årsredovisningen.

I regleringsbrevet för 2014 står det bland annat att Polisen ska:

  • redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla bekämpningen av mängdbrott.
  • aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.
  • fortsätta arbetet för att minska införseln av illegala skjutvapen (tillsammans med Tullverket).
  • ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige (i samverkan med Finansinspektionen med flera).

Regleringsbrevet för 2014

112 vid larm
114 14 övriga ärenden