Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen, RPS, är en central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen.

 Skylt där det står Rikspolisstyrelsen.Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen och verka för planmässighet, samordning och rationalisering.

På regeringens uppdrag kan Rikspolisstyrelsen också leda polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Teknik, metod och utbildning

En viktig verksamhet för Rikspolisstyrelsen är att ansvara för teknik och metodutveckling inom Polisen. Den är också chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium och ansvarar genom Polishögskolan i Solna och polisprogrammen vid Umeå respektive Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) för polisutbildningen.

Fördelar polisens pengar

När det gäller de medel som statsmakterna tilldelar Polisen är det Rikspolisstyrelsen som beslutar om hur de ska fördelas mellan polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen har också samordningsansvar för bland annat

  • gränskontroll
  • internationellt polissamarbete
  • centrala polisregister 
  • Polisens planering vid särskilda händelser.

Med andra ord är Rikspolisstyrelsen dels ett förvaltningsorgan åt regeringen, dels ett serviceorgan åt polisorganisationen. Rikspolisstyrelsens huvuduppgift kan kortfattat beskrivas vara att skapa bästa möjliga förutsättningar på kort och lång sikt för en bra polisverksamhet.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden